۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

آدرس: کرمان ، ابتدای بلوار هفت باغ ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان صبا

تلفن: ۳۱۳۲۵۳۲۱-۰۳۴