تقویم آزمون های علوم پزشکی کرمان سال 1395


ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

1

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی

9 /2 /1395

2

آزمون کارشناسی ارشد

1395/2/23،24

3

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی)فلوشیپ(

30 /2 /1395

4

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی

 

31 /4 /1395

 

5

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

7 /5 /1395

6
آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده1
1395/5/14
 7

آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی و طب سنتی(PHD)

 
1395/5/7

8


آزمون پیش کارورزی و علوم پایه1

11 /6 /1395

9

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

15 /6 /1395

10

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

16 /6 /1395

11

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی

19 /6 /1394

12

آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده2


1395/10/16

13

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی(سی و دومین دوره)

14 /11 /1395

14


آزمون پیش کارورزی و علوم پایه 2

5 /12 /1395