دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع شهریور 96


حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
91
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
89
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
92
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی


نتیجه اعتراضات آزمون.... کلیک نمایید
.