آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 95

رتبه های برتر منطقه آمایشی جنوبشرق کشور (8)

 

 

آزمون

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

پیش کارورزی

معظمه زمانی فاطمه قهقائی

دانشگاه کرمان دانشگاه زابل

امتیاز 150 امتیاز 150

نازنین جان فزا

دانشگاه زابل

امتیاز 145

سارا زمانپور

دانشگاه زابل

امتیاز 143

علوم پایه پزشکی

امیر نومسلمان

دانشگاه زابل

امتیاز 147

فاطمه لطفی

دانشگاه زابل

امتیاز 136

شهرام شه بخش

دانشگاه زابل

امتیاز 135

علوم پایه داروسازی

الهام اکبری

دانشگاه کرمان

امتیاز 160

شمیم حسینعلیپور

دانشگاه کرمان

امتیاز 148

نیما وزیری

دانشگاه کرمان

امتیاز 139

فاطمه جهانشاهی
دانشگاه زابل
امتیاز 139

علوم پایه دندان پزشکی

محمدصالح زارع

دانشگاه رفسنجان

امتیاز 149

یاسمن نخعی

دانشگاه زاهدان

امتیاز 141

مجید سمائی

دانشگاه زاهدان

امتیاز 139

 

دریافت دفترچه سوالات

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
88
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
87کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
87
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
89
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
90
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

نتایج اعتراضات آزمون کلیک نمایید