سه شنبه ١٣٩٦/٧/٤    ENراهنماي مختصر آزمون صلاحیت پایان دوره پزشکی عمومی به روش OSCEنتایج قبول شدگان دومین دوره  95/2/30


نتایج سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 95/5/21 .... کلیک نمایید


نتایج آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 95/8/20


نتایج ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 96/3/4