آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی تیرماه 1395

نام رشته تخصصی

دریافت کلید

 دریافت دفترچه نتایج اعتراضات

کودکان

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

داخلی

کلیک نمایید

کلیک نمایید    
کلیک نمایید      

بیهوشی

کلیک نمایید

کلیک نمایید          

قلب و عروق

کلیک نمایید

کلیک نمایید          

ارتوپدی

کلیک نمایید

کلیک نمایید     کلیک نمایید      

روانپزشکی

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

رادیولوژی (ارتقاء)

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

زنان و زایمان

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

ارولوژی

کلیک نمایید

کلیک نمایید          

جراحی عمومی

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

بیماریهای مغز و اعصاب

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

طب اورژانس

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

گوش، حلق و بینی

کلیک نمایید

کلیک نمایید   کلیک نمایید      

پوست

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

آسیب شناسی

کلیک نمایید

کلیک نمایید    کلیک نمایید      

رادیولوژی (گواهینامه)

کلیک نمایید

کلیک نمایید     کلیک نمایید      

جراحی مغز و اعصاب

کلیک نمایید

کلیک نمایید     کلیک نمایید