رتبه های برتر آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 94
منطقه آمایشی جنوبشرق کشور (8)

 

آزمون

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

پیش کارورزی

شهریار شفا

دانشگاه کرمان

امتیاز 172

حسام فتحی زاده

دانشگاه کرمان

امتیاز 167

فاطمه باقری

دانشگاه رفسنجان

امتیاز 165

علوم پایه پزشکی

محمدامین حسام عارفی

دانشگاه کرمان

امتیاز 197

عسل گرامی فرد

دانشگاه رفسنجان

امتیاز 182

مهرانگیز کاظمی

دانشگاه رفسنجان

امتیاز 178

علوم پایه داروسازی

الناز توکلی نژاد

دانشگاه کرمان

امتیاز 143

انیس اشرف زاده

دانشگاه کرمان

امتیاز 141

مریم طالبی

دانشگاه کرمان

امتیاز 132

علوم پایه دندان پزشکی

فاطمه عابدی نژاد

دانشگاه کرمان

امتیاز 136

پویا نیکروش

دانشگاه کرمان

امتیاز 133

مریم اسلامی

دانشگاه کرمان

امتیاز 132

 
دریافت دفترچه آزمون

حدنصاب قبولی
دفترچه سوالات ب
دفترچه سوالات الفنام رشته
95
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
90
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه نوین
90

کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه قدیم
96
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
98
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزیدریافت کلید آزمون

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه نوین

کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزینتایج اعتراضات آزمون

کلیک نمایید