آزمون کارشناسی ارشد سال 1394

برای دریافت دفترچه سوالات برروی نام رشته کلیک نمایید


 رشته

رشته

 رشته

 اپیدمیولوژی  تکنولوژی گردش خون  کاردرمانی
 اتاق عمل  روانشناسی بالینی  کتابداری و اطلاع رسانی
 ارگونومی  رادیوبیولوژی تصویر برداری مغناطیسی  گفتار درمانی
 اعضای مصنوعی و وسایل مصنوعی  رفاه اجتماعی  مددکاری اجتماعی
 اقتصاد بهداشت  سم شناسی  مجموعه پرستاری
 انفورماتیک پزشکی  سلامت سالمندی  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 ارزیابی فناوری سلامت  سلامت و رسانه مجموعه علوم آزمایشگاهی1
 اکولوژی انسانی  شیمی دارویی مجموعه علوم آزمایشگاهی 2
 آمار زیستی  شنوایی شناسی مجموعه علوم آزمایشگاهی 3
 آموزش بهداشت  علوم تشریحی  مجموعه مامایی
 آموزش پزشکی  علوم تغذیه  مدیریت توانبخشی
 برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  علوم داروهای پرتوزا  مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست
 بهداشت روان  علوم و صنایع غذایی  مهندسی بهداشت 
حرفه ای
 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  فناوری اطلاعات سلامت  مهندسی بهداشت محیط
 بینایی سنجی  فیزیک پزشکی  مهندسی بیمارستان
 تاریخ علوم پزشکی  فیزیوتراپی  مهندسی پزشکی-رباتیک
 ترکیبات طبیعی و دارویی  فیزیوتراپی ورزشی  مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  فیزیولوژی  میکروب شناسی موادغذایی

تکنولوژی تصویر برداری مغناطیسی

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  نانو تکنولوژی پزشکی

 

 

 نظارت بر امور دارویی