آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور93


دریافت دفترچه آزمون

دفترچه سوالات الف
دفترچه سوالات بنام رشته 
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه نوین 
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی 
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی 
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه قدیم 

دریافت کلید آزمون

دفترچه الفدفترچه ب نام رشته
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی
شیوه نوین
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی
شیوه قدیم
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع پیش کارورزی