رتبه های برتر آزمون علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 94 منطقه آمایشی جنوب شرق

 

آزمون

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

پیش کارورزی

طاهره قاسمی

دانشگاه زابل

امتیاز 169

فهیمه شیبک

دانشگاه زاهدان

امتیاز 160

مریم شفائی

دانشگاه زابل

امتیاز 158

علوم پایه پزشکی

حامد زندی

دانشگاه بم

امتیاز 167

حسین محمودپور

دانشگاه کرمان

امتیاز 160

احمد احمدیان

دانشگاه زاهدان

امتیاز 148

علوم پایه داروسازی

محمد بنازاده

دانشگاه کرمان

امتیاز 169

محبوبه کویری منش

دانشگاه کرمان

امتیاز 159

توحید صدیق

دانشگاه کرمان

امتیاز 153

علوم پایه دندان پزشکی

ریحانه آفتابی

دانشگاه کرمان

امتیاز 194

الهه شهرکی

دانشگاه زاهدان

امتیاز 174

نیلوفر جمشیدی جم

دانشگاه کرمان

امتیاز 168

 

دریافت دفترچه آزمون

حدنصاب قبولی
دفترچه سوالات الف
دفترچه سوالات بنام رشته 
92
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی 
85
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه نوین و قدیم 
95
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی 
95
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید آزمون

دفترچه الفدفترچه بنام رشته  
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی
شیوه نوین
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی
شیوه قدیم
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نمایید آزمون جامع پیش کارورزی

نتایج اعتراضات ...... کلیک نمایید